COVID-19: Ekonomiska åtgärder -Zafo Law

Följande artikel är skriven av Zafo Law, för mer information vänligen kontakta Zafo Law. 

COVID-19:Ekonomiska åtgärder

På grund av det utlösta larmtillståndet, orsakat av hälsokrisen i Spanien på grund av COVID-19 pandemin, har en serie brådskande ekonomiska åtgärder antagits för omedelbar och tillfällig tillämpning.

Spanska Kungliga Dekretet 8/2020

I de allmänna bestämmelserna (ingress) fastställs lagens fyra objekt:

  1. 1)  Upprätthållande av anställning.
  2. 2)  Åtgärder för att stödja bolagens finansie- ring och kontinuitet av verksamheten.
  3. 3)  Bistånd vid drift av bolag.
  4. 4)  Åtgärder för att bekämpa COVID-19.

Kapitel I. Stöd till arbetare, familjer och utsatta grupper

Det består av en förstärkning på 300 miljoner euro för finansieringen av den extraordinära socialfonden för sociala konsekvenser härledda av COVID-19, och åtgärder som:

➢  Förbud mot avstängning av vatten, gas och el till alla som anses vara utsatta konsu- menter.

➢  Moratorium för betalningar på lån för den stadigvarande bostaden, för grupper med särskilda svårigheter att betala dem (regel om 35% av den totala inkomsten).

➢  Rätt till extraordinär arbetslöshetsförmån för egenföretagare, vars aktivitet är av- stängd eller när deras omsättning, under månaden före förmånen begärts, har minskat med minst 75% i förhållande till den genomsnittliga omsättning av föregående halvår.

”Den spanska regeringen garanterar totalt 100 miljarder euro till finansiering- en beviljat av kreditinstitutioner till bolag och egenföretagare…”
– John Doe

Kapitel II. Tillfälliga mekanismer för att undvika uppsägningar

De nya tillfälliga åtgärderna för att undvika uppsägningar ger arbetsgivare möjligheten att tem- porärt avbryta anställningsavtal eller reducera arbetstiden utan avgångsvederlag, och befriar arbetsgivare från sociala avgifter.

Kapitel III. Likviditetsgaranti för att upprätthålla ekonomisk verksam- het inför övergångssvårigheter till följd av situationen.

✓ Garantilinje, den spanska regeringen garanterar ett totalt belopp på 100 miljarder euro till den finansiering som kreditinstitutioner beviljat bolag och egenföretagare för att tillgodose deras behov härrörande, bland annat, fakturahantering, cirkulation av kapital, förfallodagar för finansiella eller skattemässiga förpliktelser eller andra likvi- ditetsbehov.

✓  Kreditlinje (ICO), finansiering för egenföretagare och bolag. Expansion på upp till 10 miljarder euro.

✓  Extraordinär linje för försäkringstäckning vid internationalisering av företag på upp till 2 miljarder euro.

Vidare, flera suspensioner av tidsfrister inom beskattningsområdet, principiellt vad gäller åter- betalningsperioder för skatteskuld i frivilliga och verkställande perioder, samt tidsfrister och upp- delning av avtal för uppskov och avbetalning.

Dessutom har vissa tidsfrister suspenderats (några av dem den 30 april 2020 och andra den 20 maj 2020) för att uppfylla krav, embargoförfaranden, inlämning av anklagelser för inledandet av sådana förfaranden eller förhandling vid förfaranden rörande tillämpning av skatter, sanktions- eller ogiltighetsdeklarationer, återbetalning av otillbörlig inkomst, rättelser av materiella fel och återkallelser som inte har slutförts den 18 mars 2020.

Dessutom upprättas och regleras en serie frågor som rör offentlig upphandling vars implemente- ring påverkas av COVID-19.

Det kungliga dekretet fastställer att det inte finns någon sanktionsregim för företag som inte följer tidsfristerna för genomförandetider.

Kapitel IV. Åtgärder för att stödja forskning gällande COVID-19.

En rad åtgärder, utan vidare relevans för detta Fakta Blad, har fastställts rörande exceptionella arbetskraftsåtgärder inom området forskning och teknik som syftar till att utrota viruset.

Kapitel V. Andra flexibilitetsåtgärder

Åtgärder som syftar till att undvika blockering eller försämring för bolag och beslutsfattande organ på grund av begränsningar i rörelse och trafik för människor och varor.

De viktigaste ändringarna påverkar bolagslagen och insolvensförordningen.
Med särskild hänvisning till bolagslagen, är följande fastställt för larmtillståndsperioden:

▪ Närvaro och omröstning genom videokonferens och skriftligt beslut sammanträden för styrelser eller administrativa organ för föreningar eller bolag, styrelseråd för kooperativa bolag, samt förvaltare för stiftelser.

▪ Suspension av tre månaders perioden för upprättande av årsredovisning (inklusive förvaltningsrapport och annan dokumentation).

▪ Ordinarie bolagsstämma ska sammanträda inom tre månader efter att perioden för att upprätta årsredovisningen har avslutats.

▪ Suspension av aktieägares rätt till separation under larmtillståndets varaktighet.

▪ Suspension av ansvar för administratörer och direktörer gällande sociala skulder under larmtillståndsperioden, i händelse av upplösning

Beträffande insolvensförordningen:

▪ Suspension av period för konkursförklaring till minst två månader från dess att larmtill- ståndet avslutats. Inlämningar under denna period (inklusive dessa två månader) kom- mer att avvisas av kommersiella domare.

 

ZAFO LAW är en av de spanska advokatbyråer som är mest inriktade mot skandinaviska klienter.

Vi har kontor i Barcelona, Marbella och Alicante, varifrån vi täcker hela Spanien.

Läs mer på www.zafolaw.com